krabička s Acutilem

Podmínky použití

Tento text obsahuje všeobecné informace ohledně právního charakteru stránek www.acutil.cz a zejména úpravu práv a povinností třetích osob vůči společnosti Angelini Pharma Česká republika s.r.o.  při přístupu na stránky a používání informací zde obsažených. Čtěte prosím tyto informace se zvýšenou pozorností.
Nic, co je zde uvedeno, nesmí být považováno za podávání rad, návodů nebo doporučení v konkrétní situaci (při skutečných zdravotních potížích) a na nic, co je obsahem této stránky, nemá být pohlíženo jako na základ pro jakékoliv rozhodnutí nebo činnost. S konkrétními potížemi a otázkami je vždy nutné obrátit se na lékaře či další odborníky ve zdravotnictví. Společnost nenese jakoukoliv odpovědnost a nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za správnost a úplnost nebo za užití nebo využití informací, které jsou na těchto stránkách. Společnost se výslovně zříká odpovědnosti za pravidelné uveřejňování nových informací nebo uvádění informací zde uvedených do souladu se skutečností v čase.

Všichni uživatelé souhlasí s tím, že přístup a používání těchto internetových stránek jsou na jejich vlastní odpovědnost. Společnost nepřezkoumala obsah všech souvisejících stránek a odkazy, které jsou s touto stránkou propojeny. Společnost nezodpovídá za správnost všech aspektů uvedených informací. Všichni uživatelé souhlasí s tím, že otevření stránek, na které jsou na této stránce odkazy, nebo jsou s touto stránkou propojeny, je na jejich vlastní odpovědnost.

Jakýmkoliv nepovoleným zásahem do stránek nebo jejich nepovoleným užitím či užitím jejich jednotlivých složek může dojít k porušení autorských či autorským právům příbuzných práv třetích osob nebo společnosti. Jakákoliv užití autorského díla bez souhlasu autora či osoby, které náleží právo na udělení souhlasu s užitím díla, stejně jako neoprávněné zásahy do autorského díla včetně neoprávněného rozmnožování a ukládání do paměťových a elektronických médií, jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině.
Uvedená společnost, jakož i další fyzické a právnické osoby jsou držiteli registrovaných ochranných známek, patentů a dalších oprávnění v oblasti průmyslových práv nebo jiných práv k nehmotným statkům, které jsou prezentovány na těchto stránkách. Jejich nepovolené užití, zásah do jejich textu či grafického vyobrazení či jiné neoprávněné nakládání s nimi včetně jejich napodobení, může vést k porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže či v oblasti práv k nehmotným statkům.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci!